Edimax Webserver Manual

top
Soortgelijke onderwerpen over deze Edimax
Edimax verbouwing
Mailserver op Edimax
Andere onderwerpen op deze Edimax
Vogels
Insecten

Layout code reference manual

Webserver manual

Inleiding

De Webserver genereert bijna alle HTML-output vanuit specificatie-files. De server is daardoor extreem configureerbaar, flexibel, en meerzijdig inzetbaar. Dit hoofdstuk beschrijft:

Werking van de webserver

De werking van de webserver verloopt globaal als volgt:

Inlezen van de files "~layout.txt"

De server leest verschillende specificatie-files "~layout.txt", waarin staat welke HTML-codes op welk moment naar de browser moeten worden gestuurd.
  1. De server leest de codes in de file "~layout.txt" op de directory /var/www (de top-directory met alle websites). Deze codes gelden dus als default voor alle websites.
  2. De server leest de codes in de file "~layout.txt" op de directory /var/www/sitename (de top-directory van de site, die gevraagd werd door de web-browser). Deze codes gelden dus als default voor alle pagina's binnen de site.
  3. De server leest de codes in de file "~layout.txt" op de directory /var/www/sitename/pagina (op de directory van de site, die gevraagd werd door de web-browser). Deze codes gelden dus alleen voor de gevraagde pagina.
Als een code op meer dan 1 plaatsen in 1 of meer van deze files is gedefinieerd, dan geldt alleen de laatste.

Schrijfwijze van ~layout.txt

Als de server een HTML-code moet genereren, dan doet deze dat door de betreffende code op te zoeken in een tabel aan de hand van een label. Die tabel werd hierboven al gevuld met de codes uit de files "layout.txt".

labels en sublabels

Diverse codes hebben met elkaar te maken, en zijn daarom samengevoegd onder een hoofd-label.
Bijvoorbeeld: [html.begin] en [html.end] geven het begin en einde aan van een HTML-pagina, en hebben daarom beide hoofd-label "html", en sub-labels 'begin"en "end".

Verkorte notatie in dit manual

In deze documentatie geldt de volgende schrijfwijze:

	[label.sublabel]='tekst'
Hiermee wordt bedoeld: [label.sublabel] kan 'leeg' zijn, dus geen tekst bevatten.

Notatie in de files ~layout.txt

Voorbeeld:

De (diverse) files met de naam ~layout.txt moeten op de volgende wijze worden geschreven:
=label1
.sublabel1
 tekst1
.sublabel2
 tekst2
Hierdoor worden waarden aan de diverse labels toegekend:
[label.sublabel]vervang-waarde
[label1.sublabel]1tekst1
[label1.sublabel]2tekst2

Een hoofd-label kan meerdere sublabels bevatten. Het hoofdlabel hoeft daarbij niet opnieuw te worden opgegegven (mag wel).

Tekens in de eerste kolom

De tekens in de eerste kolom van de file "~layout.txt" geven aan, wat daarachter staat:

Char Betekenis Toelichting = label naam een = in de eerste kolom geeft de naam van een label aan. Alle navolgende tekstregels behoren tot dit label, tot aan het volgende label. . sublabel naam een . in de eerste kolom geeft de naam van een sublabel aan. Alle navolgende tekstregels behoren tot dit [label.sublabel], tot aan het volgende sublabel of label. # Kommentaar Regels met een kommentaar teken in de eerste kolom worden genegeerd | Aantal kolommen per pagina De pagina wordt in zoveel kolommen verdeeld. De files worden kolomsgewijs afgedrukt.   Lege regels Lege regels worden genegeerd A-Z,a-z,0-9,~!@$%^* Overige tekst Overige tekst wordt beschouwd als inhoud van het [label.sublabel], en wordt voor [label.sublabel] in de plaats afgedrukt,als de webserver dat [label.sublabel] nodig heeft.

Voorbeeld: in de volgende ~layout.txt file

#label1
.sublabel1
	aap
 noot
mies
.sublabel2
 wim
 zus
 jet
=label3
.sublabel1
 teun
Zodra de Webserver [label1.sublabel1] moet afdrukken, kijkt deze in de lijst van teksten, die is opgebouwd uit de ~layout.txt files van - alle websites. - de website, - de pagina en drukt vervolgens af: "aap noot mies".

Parameters

De tekst in label mag soms een '%s' bevatten. Die wordt dan vervangen door een waarde, die in de server bekend is. Meestal is dat een filenaam, soms een regelnummer of systeem-tijd.
Als er meerdere parameters zijn, worden die op volgorde vervangen.

Voorbeeld:
'<h1>%s</h1>' met parameter 'TITEL' wordt naar de Web-pagina geschreven als: '<h1>TITEL</h1>'

Generatie van HTML code

Een normale Web-pagina bestaat minimaal uit de codes: De webserver heeft hiervan echter geen enkel benul, maar genereert de gewenste tekst door aanroep van de volgende labels: Voor de overzichtelijkheid worden de gebruikte labels hieronder nogmaals gegeven, maar dan in tabel-vorm, en in de mapjes hieronder.

Wat de server wil afdrukken Wat in de ~layout.txt staat De gegenereerde HTML code =html.begin =html
.begin
<html> <html> =head.begin =head
.begin
<head> <head> ... ... ... =head.end =head
.end
</head> </head> =body.begin =body
.begin
<body> <body> ... ... ... =body.end =body
.end
</body> </body> =html.end =html
.end
</html> </html>

Generatie van HTML pagina's

Een Web-pagina kan worden opgeroepen op 3 manieren: Al deze mogelijkheden worden in de volgende mapjes verder uitgewerkt.

open folder File open folder Directory open folder Error-pagina open folder Exif

File file_to_client.tab

file_to_client.tab

File file_to_client_csv.tab

file_to_client_csv.tab

File file_to_client_inc.tab

file_to_client_inc.tab

File file_to_client_jpg.tab

file_to_client_jpg.tab

File file_to_client_other.tab

file_to_client_other.tab

File sendFormat.tab

sendFormat.tab

File send_exif_info.tab

send_exif_info.tab

File send_file_bat.tab

send_file_bat.tab

File send_file_csv.tab

send_file_csv.tab

File send_file_framed.tab

send_file_framed.tab

File send_file_other.tab

send_file_other.tab

File send_headers.tab

send_headers.tab

File senddir.tab

senddir.tab


Voor op- of aanmerkingen over deze pagina klik hier