Edimax Webserver Manual

top
Soortgelijke onderwerpen over deze Edimax
Edimax verbouwing
Mailserver op Edimax
Andere onderwerpen op deze Edimax
Vogels
Insecten

Nieuwe site maken op de eigen PC

Webserver manual

Volgens hoofdstuk Software installeren op de eigen PC (Windows) heb je reeds een directory op je PC met bijvoorbeeld de naam D:\www\ , met een werkende koppeling naar de Edimax e.d.

directory op de PC

Maak in de websites-directory (b.v. D:\www\) gewoon een map met de naam van de web-site. Bijvoorbeeld: webserver.geens.nl.

Als de site op Internet toegankelijk moet zijn, kies dan een naam die op Internet (met DNS) routeerbaar is (b.v. webserver.geens.nl).

Als de site alleen voor locaal gebruik (vanaf een eigen LAN) bedoels is, kies dan een naam die niet op Internet routeerbaar is (b.v. backup.intern of werkkamer.intern, zonder land-code erachter).

In het vervolg wordt deze directory bedoeld met: "de top-directory van de site".

DNS of hostfile PC

De site moet bereikbaar zijn voor de beheer-PC, en voor alle computers die er op mogen kijken.

Als de site voor het hele Internet beschikbaar moet zijn, moet de site-naam in een DNS worden vertaald naar een IP-adres. Zie hiervoor Site aanmelden aan de DNS
Vaak is de server dan tevens toegankelijk voor de beheer-PC.

Als het een locals site betreft (op een Intranet binnen een bedrijf, of alleen als backup-server binnen een huis) hoeft deze niet in een DNS op Internet te worden aangemeld. Een locale DNS binnen een LAN zou ook goed voldoen, maar die is niet altijd beschikbaar.
Het volstaat dan, de site naam en het IP-adres te vermelden in de host-file van de beheer-PC, en van alle PC's die toegang moeten hebben tot de site.

Het zelfde geldt, als de site vanaf een intern LAN op een andere IP adres (b.v. 10.0.0.4) beschikbaar is, dan vanaf Internet (b.v. 82.95.228.46).
En als de site (expres) een naam heeft, die niet op Internet bekend is (b.v. backup.prive.mijn_naam.intern).

In dat geval moet de site-naam en het IP-adres in de host-file worden aangebracht.
Is de site wel bereikbaar, sla dan de rest van deze paragraaf over.
Controle:
Voer het commando uit in een DOS-box:

	ping sitenaam

Als de site benaderbaar is, levert dat Reply ... TTL=.

Ga met de Internet Explorer naar de directory C:\Windows\System32\Drivers\etc en open de file hosts. Voeg een regel toe die er uit ziet als:

	82.95.228.46	webserver.geens.nl
uiteraard met het IP-adres van de Edimax, en de naam van de site juist ingevuld.

pagina-naam en -omschrijving

In de top-directory van de site moet een file komen met de naam '~layout.txt'. In deze file staan de naam en eventueel omschrijving van de map. Omdat het de top-map is, zijn dat tevens de naam en omschrijving van de site.

Maak een file met de volgende inhoud:

=~page
.title
 Titel van de site
.desc
 omschrijving
.keywords
 titel van de site, edimax, webserver

De eerste regel betekent, dat de gegevens op een pagina betrekking hebben. De tweede regel betekent, dat de navolgende gegevens de titel betreffen van die pagina. De volgende regel is de inhoud van de pagina-titel. Ofwel:
 page.title = 'Titel van de site'.

En soortgelijk:
 page.desc = 'omschrijving'. En:
 page.keywords = ' titel van de site, edimax, webserver'.

De omschrijving wordt automatisch onder de titel van de pagina geschreven.

De keywords worden doorgegeven aan de zoekmachines, en moeten van elkaar worden gescheiden door komma.

Site maken op de Edimax

De Edimax moet ook geschikt worden gemaakt om de site te hosten. Dat staat in Nieuwe site maken op de Edimax.

PC laten synchroniseren met Edimax

De PC moet zorgen, dat nieuwe files op de PC naar de Edimax woren gestuurd, vanwaar ze op Internet te zien zijn.

Zoek de file 'C:\local\config\websyncc.txt' en open deze in Notepad. (na installatie !) Zorg, dat de nieuwe website er bij staat, bijvoorbeeld ongeveer als volgt:

#	Configuration file syntax:
#
#	Option	Value		explanation
#
#	T	Topdir		where to find the websites on your computer
#	i	interval	seconds between synchronizing
#	h	IP address	IP address of Edimax host
#	p	port number	Port number of Edimax host
#	D	Directoryname	directoryname to synchronize
#				(may be repeated)
interv	900			(15 minuten)
host	edimax-6104.geens.com
port	102
Topdir	D:/www/
User	geens
Passwd	repelsteeltje

Dir	edimax.geens.nl
Dir	insecten.geens.nl
Dir	vogels.geens.nl
Dir	webserver.geens.nl
 


Voor op- of aanmerkingen over deze pagina klik hier